תנאי שימוש

סכם בין המשתמש לבין אתר amir for free לשימוש במערכת ההדרכה

בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שבצדם:

  • משתמש - מי שנרשם לאתר וקיבל שם משתמש וסיסמה.
  • מידע - מכלול התכנים המופיעים באתר בכל סוג של מדיה, לרבות טקסט, תמונה, צליל, קטעי וידאו וכיו"ב.
  • שירות - השירותים המוצעים במערכת ההדרכה, כולם או חלקם.
  • אתר amir for free עובדיו, ספקיו וכל אדם מטעמו. בהסכם זה השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

חשבון וסיסמה

ההרשמה לשירות מוגבלת מגיל 18 בלבד.
המשתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו והוא הנושא באחריות הבלעדית לכל שימוש שיעשה בחשבונו, בין אם שימוש זה נעשה בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו.
למען הסר ספק, מובהר כי amir for free אינו נושא בכל אחריות כלפי המשתמש או כל צד ג', בגין שימוש. שם המשתמש והסיסמה שנתנו למשתמש בעת ההרשמה, הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל גורם אחר. שם המשתמש והסיסמה יהיו מקושרים למחשב הספציפי שבו התבצעה ההרשמה.

קישורים לאתרים אחרים

אתר Amir for free כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים. Amir for free מספק קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים. אתרים אלו אינם בשליטתה של Amir for free, ו- Amir for free אינו ולא יהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו. הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר Amir for free איננו מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של Amir for free לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

הסרת אחריותה

משתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע ומסכים לכך שהתכנים המוצעים במערכת ההדרכה ניתנים לשימוש כמות שהם("As Is"), וש - Amir for free לא ישא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. Amir for freeעושה כל שביכולתו על מנת שהמידע המופיע במערכת ההדרכה יהיה באיכות גבוהה, עדכני ומהימן ביותר. אך יחד עם זאת, ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים בחומר המופיע באתר. Amir for free לא ישא בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר. כמו כן, לא ישא Amir for freeבאחריות ביחס לכל שינוי שנעשה במידע המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות ו/או במידע, וכי ידוע לו ש - Amir for free לא ישא באחריות בגין כל נזק, שנגרם למשתמש או לכל צד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ובהענקת השירות, תהא הסיבה להם אשר תהא. כמו כן, לא יהיה Amir for free אחראי למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים. שמות של אנשים, חברות, מוצרים ו/או דמויות הנזכרים באתר לצרכים פדגוגיים, אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות, וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין.

שיפויה

משתמש מסכים לפטור את Amir for freeמכל אחריות בגין תביעה, ומתחייב לשפותה מקום בו ידרש Amir for free לשלם תשלום כלשהו, לרבות תשלום שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות, לצד שלישי כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש שבהסכם זה על-ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, ובכלל זה על-ידי משתמש אחר בחשבון המשתמש, בין אם בידיעתו ובהסכמתו של המשתמש ובין אם לאו. כמו כן, המשתמש מתחייב לפצות את Amir for freeמיד עם קבלת דרישתו, בגין כל נזק אשר ייגרם לה כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ו/או מהפרת הוראות כל דין על - ידי המשתמש.

רכישה

Amir for freeאוסף מידע מהמשתמש במהלך ביצוע הרכישה. Amir for free עשוי לדרוש מהמשתמש לספק מידע אודות דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי, ככל הדרוש ל- Amir for free. מידע זה משמש למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות ל-Amir for free ו/או למטרות הערכת קורסים. מידע זה עשוי להימסר לצד שלישי המעורב בעסקה. Amir for freeמבקש להבהיר כי לצדדים שלישיים כמפורט לעיל נוהלי שמירת פרטיות עצמאיים. Amir for freeאינו אחראית לנהלים אלה של צדדים שלישיים וממליצה למשתמש לבדקם.

הגבלת הגישה

Amir for free שומר על זכותה להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

החזרים כספיים/הארכת מועד קורסאתר

Amir for free אינו מתחייב להחזר כספי או הארכת מועד קורס בגין סיבות אשר אינן קשורות באופן ישיר לבעיות טכניות או ליקויים באתר Amir for free עצמו. Amir for free מאפשר גישה לתכנים מכל מחשב, בכל מקום ובכל זמן. האחריות על ניצול תקופת המנוי והשימוש בתוכנה חל על רוכש המנוי בלבד. ביטול המנוי על ידי הלקוח ייעשה אך ורק דרך האתר או בשליחת פקס. באחריות הלקוח לוודא ביצוע הביטול טרם מועד החיוב הבא. ביטול שיעשה לאחר מועד החיוב – לא יזוכה בהחזר כספי!

פניות ל - Amir for free

בכל שאלה אודות האתר או תחומי פעילות נוספים של החברה, ניתן לפנות ישירות ל - Amir for free: דרך טופס "אנחנו כאן בשבילכם"

תנאים נוספים

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב אתAmir for free.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

ביטול עסקה מתאפשר על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

פרטי בית העסק

אתר www.amir-for-free.co.il

טלפון 09-9532098

רח' תובל 11

רמת גן 52522

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם